کمک مالی به جامعه دولت عشق

۶۱۰۴۳۳۷۸۰۱۹۵۳۰۳۳    نزد بانک ملت به نام یوسف  حاجی نیا


حتی اگر یک ریال هم کمک کنید ان را در راه دولت عشق صرف خواهیم کرد  و گزارش ان را از همین طریق خواهیم داد . می توانید  از واریزی خود عکس گرفته و به شماره بنده ۰۹۳۷۳۴۷۴۷۷۲ تلگرام کنید . عزیزانی که از برنامه نویسی سررشته دارند می توانند به ما در  ادامه این راه کمک کنند .