بالقوه

امکانات  بالقوه  زیادی میتوان  برای  سیستم  دولت عشق  متصور شد  اما  عده ای از  انها  را   که  به فکرش هستیم  و  اگر امکانش به وجود امد ان را اضافه خواهیم کرد  به شرح زیر است امکان  شفاف  شدن  گردش  مالی  جامعه  و  نمایش  منابع  جامعه  اعم از  منقول و غیر منقول با این توضیح […]