مقالات

مردم مجرای لطف اللهی هستند

یکی از دلایل انحطاط و فروپاشی در جامعه کور کردن مجراهای لطف الاهی هست و ان به دلیل منیتی هست که از سوی گروهی از جامعه بر گروه  مادون اعمال می شود  یعنی عده ای در جامعه خود را برتر از مردم می پندارند و از این رو  مجال هر گونه اظهار نظر و دیدگاه […]

مبارزه سیستماتیک با منیت و خود محوری

مبارزه با منیت و خودمحوری که همان  مبارزه با نفس است  و به فرموده پیامبر اکرم که خود افضل مجاهدان با نفس بود جهاد اکبر نام گرفته  یکی از معضلات اجتماعی و فردی  هست که در جهت رشد و تعالی باید از هفت خوان ان گذر کردو برای ان می توان دو نسخه پیچید یکی […]

عشق عامل اساسی در توسعه وپیشرفت جوامع

این روزها وقتی به جامعه خود نگاه می کنیم شاهد یک فضای مایوس و افسرده هستیم به گفته یکی از بزرگان آدم صبح که از خواب پا میشه باید یک عشقی داشته تا به خاطر آن عشق حرکت و تکاپو داشته باشد. اینگونه به نظر میرسد که حس تعالی جامعه به خاطر سوء مدیریت سرخورده […]

چگونه می توان از بحران امروز ایران که عمدتا مساله کار و اشتغال و در پی ان تامین هزینه های جاری خانه و خوانواده است عبور کرد و ان را به نحو احسن مرتفع کرد؟

چنانچه همگان می دانیم خیلی از مشکلات ریز و درشت دیگر هست که به اشتغال مربوط می شود و با حل مشکل اشتغال انها نیز مرتفع می شود مثل مشکلات فرهنگی همچون ولگردی و مزاحمت یا مشکل مواد مخدر و خیلی موارد عدیده دیگر که نیاز به گفتن ندارد

منیت گروهی

شاید بیشتر شما که این مطلب را می خوانید با منیت فردی آشنا باشید اما بیشتر ما از وجود منیت گروهی بی خبریم و لذا راههای مقابله و درمان ان را هم نمی دانیم  اصولا منیت با خود شناسی رایطه عکس دارد یعنی اینکه هر چه خودشناسی و معرفت ما نسبت به اصل وجودی خودمان […]

چگونه میتوان منیتهای فردی و گروهی را مهار کرد و جنگ جدال را از ریشه خشک کرد ؟

……………………………………………………..