قابلیتهای سیستم

ایجاد جامعه؛ امکان تغیر متن و تصویر جامعه به صورت مردمی و با رای گیری که در آینده به تفکیک اهداف رویکردها و موارد دیگر لحاظ خواهد شد ؛ امکان ایجاد موضوع برای بحث و بررسی؛ دادن راهکار یا نظریه و …؛ سنجش اولویت و فوریت  طرح بیان شده از سوی اعضای گروه؛ نمایش تعداد […]