بایگانی برچسب | کار

چگونه می توان از بحران امروز ایران که عمدتا مساله کار و اشتغال و در پی ان تامین هزینه های جاری خانه و خوانواده است عبور کرد و ان را به نحو احسن مرتفع کرد؟

چنانچه همگان می دانیم خیلی از مشکلات ریز و درشت دیگر هست که به اشتغال مربوط می شود و با حل مشکل اشتغال انها نیز مرتفع می شود مثل مشکلات فرهنگی همچون ولگردی و مزاحمت یا مشکل مواد مخدر و خیلی موارد عدیده دیگر که نیاز به گفتن ندارد